Aarhus Universitets segl

OrganiCity

OrganiCity er et EU-projekt, der skal gøre fremtidens byer mere bæredygtige ved at kombinere borgerdreven innovation med smart city-teknologi. Projektet samler tre europæiske byer – Aarhus, London og Santander – der er førende på smartcity-området. Dertil kommer 15 konsortiepartnere med vidt forskellige kompetencer og erfaringer.

Ifølge FN’s prognoser, vil syv ud af ti borgere verden over være bosat i byer i 2050. Det er en udvikling, som sætter byerne under et enormt ressourcemæssigt pres. Byer som Aarhus, London og Santander har allerede fokus på at anvende smart city-teknologi som modsvar. Teknologien alene er dog ikke hele svaret. I praksis er det langt hen ad vejen først og fremmest en kulturel, økonomisk, juridisk og organisatorisk udfordring. En vigtig pointe i OrganiCity-projektet er, at teknologiske løsninger virker som platform for interesserede, der vil engagere sig aktivt i skabe et bæredygtigt og effektivt bymiljø, hvorfor de

tekniske løsninger gør det muligt at arbejde sammen på kryds og tværs af sektorer. Herefter får man med fælles processer sammen prøvet sig frem til bæredygtige måder at organisere en by på.

Forene det fysiske og digitale rum

Smart Cities er blevet en generel betegnelse for byer, der har et ønske om at indføre intelligent byudvikling gennem initiativer, der optimerer byen ved at forene det fysiske rum med det digitale. Projektet anvender denne fremgangsmåde og bygger videre på de fremskridt, der er opnået rundt omkring i Europa, mens der er fokus på at involvere byens borgere.


En måde at inkludere borgerne på er at give virksomheder, forskere og almindeligt interesserede adgang til Big Data om bymiljøet. Aarhus har allerede erfaring med at gøre open data tilgængeligt, og byens platform for open data, odaa.dk, er et af de tiltag, som Aarhus bidrager med til projektet. Med afsæt i disse data kan byens myndigheder forbedre de services, de tilbyder deres borgere – og samtidig mindske ressourceforbruget – og virksomheder kan udvikle nye, målrettede løsninger.

Co-creation og borgerdeltagelse

Da projektet anser borgerdeltagelse og co-creation som et ligeså vigtigt element af fremtidens byer som teknologiske løsninger, er der afsat 1,8 millioner Euro (en fjerdedel af budgettet) direkte til borgerdrevne eksperimenter. Fordelene ved at inkludere borgerne i udviklingen er mange. For det første udgør borgerne, gennem deres unikke viden om lokalsamfundet, en effektiv resource til at løse de specifikke problemer, de oplever i deres hverdag. For det andet får borgerne som del af byudviklingen ejerskab over de aktiviteter, der finder sted i byen. Når borgerne både er afsender og modtager på konkrete projekter, vil det styrke deres engagement i at skabe en bæredygtig udvikling. Ligeledes er de teknologiske løsninger også genstand for en kompleks omstilling, der rører ved en masse ting såsom teknologier, eksisterende måder at gøre tingene på, lovgivning, organisationer, mennesker og ikke mindst en masse spørgsmål vedrørende overvågning og forretningsmodeller. Således bidrager projekterne med at give virksomheder, borgere og organisationer adgang til Big Data om bymiljøet.

Scenen er sat for samarbejde og involvering og for at lave eksperimenter på tværs af byer sammen med – og på initiativ af – borgergrupper, organisationer, myndigheder og virksomheder.


Læs mere om projektets aktiviteter og events på www.organicity.eu.

Facts om Organicity

  • Der er i alt 15 partnere involveret i projektet, der løber over 3,5 år.

  • De centrale byer er Aarhus, London og Santander.

  • Der vil være to open calls til borgerdrevne eksperimenter baseret på OrganiCity-platformen i hhv. 2016 og 2017.

  • Projektet er finansieret af Horizon 2020 og har et samlet budget på 7,2 millioner Euro.

  • Herunder er der afsat 1,8 millioner Euro til ca. 25-35 eksperimenter.

Samarbejdspartnere